امروز هشت سال از تاسیس«انجمن اجتماعی داد خواهان افغان» می گذرد. انجمن در ١٤ اسد ١۳٨۶ بوسیله جمعی از خانواده های قربانیان زمانی ایجاد شد که جنایتکاران حاکم تحمل شنیدن کوچکترین صدای مخالف را نداشتندد.

بدون پرداختن به جنایات گذشته و تصفیه حساب با عاملان آن نمیتوان آینده درخشان در پیش داشت. مزدوران خلقی و پرچمی هزاران انسان پاک و وطندوست را وحشیانه از دم تیغ کشیدند، تنظیم های هفت گانه و هشت گانه زیر نام جهاد این وطن را به حمام خون باشندگانش تبدیل کردند، وحوش طالبی کوچکترین ارزش‌های انسانی را نیز نابود کرد و بلاخره دولت ساخت امریکا و متشکل از همه جنایتکاران شکل گرفت تا بار دیگر به سلاخی ملت دربند ما ادامه دهند.

شرکت سهامی متشکل از جنایتکاران سه دوره گذشته که مولود رسواترین انتخابات دنیا است، هیچ گونه علاقه ی برای رسیدگی به جنایات گذشته ندارد. آنان که خود عامل این همه بردبادی اند هرگز اجازه نخواهند داد تا گام های جدی برای دستیابی به عدالت برداشته شود. قضیه فرخنده یکی ازین نمونه هاست. فرخنده در قلب کابل و در مقابل چشم نیروهای امنیتی وحشیانه به قتل رسیده و سوزانده میشود. بجای عاملان اصلی عده ی لومپن دستگیر شده و به صورت شکلی محاکمه میشوند. در محکمه نخست محکوم به اعدام، بعد به حبس و بدون شک در محکمه نهایی رها خواهند گردید، چون آنان حمایت جنایتکاران حاکم در قدرت را با خود دارند.

نهاد های سرکاری حقوق بشری که با پول امریکا به میدان آمده‌اند نه تنها اقدامی برای مستند سازی جنایات گذشته و رسیدگی به آن نکرده اند، بلکه با خاک پاشیدن به چشم مردم و پنهان نگهداشتن اسناد و مدارک دست داشته شان، خود مرتکب زشت ترین نوع جنایت و خیانت نسبت به مردم ما شده اند. از تاریخ به یاد داریم که هیچ نیروی بیرونی و مزدوران داخلی شان برای مردم عدالت و رفاه ببار نیاورده اند. تنها باید به نیروی مردم خود تکیه کرد که با نفرت از جنایتکاران بدون درنظرداشت تعلقات زبانیِ، سمتی و مذهبی علم مبارزه و دادخواهی را زنده نگهدارند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» از هشت سال به این طرف طی اکسیون های خود صدای خانواده‌های قربانیان و مردم دردیده خود را بلند کرده است. این صدا با‌گذشت هر روز رساتر شده و آرامش جنایتکاران را برهم می زند. این صدا تا تحقق عدالت ادامه خواهد داشت.

انحمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۴ اسد ١۳٩۴ (۵ اگست ۲۰۱۵)

 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image