روزی حین سفر جلال آباد ـ کابل، موتر سواری ما در سروبی توسط زرداد (از دزدان سرسپرده گلبدین) متوقف ساخته شد. بعد از پایین کردن همه تلاشی را شروع و پول نقد همه مسافران را از نزد شان گرفتند. مسافری که پول‌های بیشتری داشت در همان جا توسط افراد زرداد کشته شد تا از پیگیری او در امان باشند. یک نفر ریش سفید که مبلغ ۳۵۰۰۰ افغانی داشت خیلی عذر و زاری نموده می‌گفت نه زمین دارم و نه هم کدام وسیله دیگر، اطفال خیلی خردسال دارم، این پول‌ها را برایم بگذارید. ولی جهادی‌ها گوش شنوایی نداشتند و با خشم دستور می‌دادند که پول‌ها را بکش و زیاد حرف نزن. مرد بیچاره مجبور شد دار و ندار زندگیش را به آنان بسپارد. سرانجام دزدان به موتر بالا شده و به زنی که در سیت نشسته بود اشاره دادند تا پایین شود. زن هم پایین شد و فوری جهادی‌ای نزدیک شد تا وی را تلاشی نماید.

جهادی مذکور چادرش را کش کرد ولی زن مقاومت نموده و خود را در چادر پیچاند. فرد جهادی صدا نمود که بگیرید و به زور تلاشی‌اش نمایید. زن باز هم خود را دور نمود. در این اثنا دو نفر دیگر جهادی دست‌های زن را محکم گرفته و جهادی اولی دست خود را به یخن زن برد تا «تلاشی» خود را انجام دهد. زن پیچ و تاب خورده فریاد می‌زد.

سرکرده افراد که در گوشه‌ای ایستاده و نظارت می‌کرد به زن نزدیک شده و یخن پیراهن زن گرفته آنرا تا آخر دامن پاره نمود و تمام بدن زن برهنه گردید. همه مردم چشمان شان را به پایین انداخته و با ناتوانی به زمین نگاه می‌کردند.

منبع: «پیام زن» نشریه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۷ قوس ١۳٩۵ (‍۱۷ دسمبر ۲۰۱۶)

 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • یمین.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
Send Image