شهیدعبدالرحیم «دهقان» یکی از روشنفکران نیک نام و میهن پرستی بود که در سال ۱۳۵۸، توسط باند «دموکراتیک خلق» به رهبری حفیظ الله امین از ولایت تخار دستگیر و روانه ی زندان پلچرخی شد. او در سال ۱۳۵۸ مانند هزاران روشنفکر مبارز و آگاه دیگر، در پولیگون پلچرخی به جوخه های دار آویخته شد و در گورنا معلومی مدفون گردید. جرم وی این بود که نشستن در گوشه عزلت را ننگ می دانست و پرده از فریب و نیرنگی که در پشت طرحهای به ظاهر مردمی «حزب دموکراتیک خلق» خوابیده بود را، برمی داشت و اجازه نمی داد تا رژیم وابسته به سوسیال امپریالیزم روس خود را حامی طبقات زحمتکش به خورد مردم دهد و از این طریق بزرگترین آسیبها را نصیب طبقات ستمدیده و زحمتکش جامعه کند.

شهید «دهقان» این آزاده مرد دانا و انسان تیزهوش، از ابتدای عوامفریبی نظام وابسته جنایت پیشگان پرچم و خلق، به افشای ماهیت پلید شان پرداخت. و هیچگاهی مانند دیگر روشنفکران خنثی در مقابل خیانت و جنایات احزاب مزدور خلق و پرچم خاموش ننشست.

یاد شهید عبدالرحیم «دهقان» و دیگر جانباختگان راه انسانیت و برابری گرامی باد!

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۳ اسد ١۳٩۵ (۱۳ اگست ۲۰۱۶)

 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 7.jpg
Send Image