‍شهید عمران الله فرزند سید آقا که در سال ۱۳۷۹ در یک خانواده دهقان متولد گردیده بود، در قریه اندور ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان سکونت داشت. او در سال ۱۳۸۷ شامل مکتب لیسه میاعبدالکریم ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان گردید. نظر به مشکلات اقتصادی که داشت، نتوانست ادامه تحصیل بدهد و تنها تا صنف دهم مکتب درس خواند. به علت فقر و تنگ دستی به صفوف نیروها نظامی پیوست تا بتواند با معاش بخور و نمیر که از این مدرک عایدش می گردد زندگی خود و خانواده را به پیش برد.

 شهید عمران الله

‍از شامل شدن او به وظیفه اش ۲ ماه و ۸ روز می گذشت که به تاریخ اول دلو ۱۳۹۷ از اثر حمله موتر بم به قطعه تعلیمی امنیت ملی در میدان وردک به شهادت رسید. پدر وی کارگر بوده و برای دریافت یک لقمه نان، تن به کار های شاقه داده است. چنانچه همین وضعیت، عمران الله را وادار ساخت تا با قبول خطر، فامیل را از فقر و تنگ دستی نجات دهد.

‍شهید عمران الله نمونه ده ها جوانی است که برای کمک به خانواده های شان که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، به جمع نیروهای های نظامی پیوسته و زندگی خود را نثار آسایش نسبی فامیل شان می کنند.

 شهید نوح
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image