«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • اجمل.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • داکتران.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image