«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
Send Image