«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • شهید احسان الله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image