به تاریخ ١١ دسامبر ٢٠١٣، برای تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و بلند کردن فریاد قربانیان بیش از سه دهه جنگ برای عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی، "انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" تظاهراتی را در شهر کابل راه انداخت. به ادامه تظاهرات، اشتراک کنندگان بر سر قبرهای جمعی واقع افشار سیلو رفته بر از قربانیان یادبود بعمل آوردند. این حرکت سمبولیک به یاد دهها هزار هموطن معصوم ما بود که طی جنگهای تنظیمی در کابل به قتل رسیدند. سخنرانان این مراسم با گذاشتن گل بر سر قبرهای جمعی، عاملان این جنایات را که امروز هم در قدرت اند محکوم نموده تعهد نمودند که تا محاکمه و مجازات عاملان این فجایع آرام ننشینند.

تصاویر در سایت فلکر

 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • selaman.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image