نمایشگاه عکس کنار‌جاده‌ای "انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" از هزاران قربانی جنگ و فجایع چهار دوره گذشته به تاریخ ۷ جدی ۱۳۹۲ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۳)

انجمن در ضمن هزاران نسخه از یک اطلاعیه را به عابران توزیع نمود که در آن از بازماندگان قربانیان خواسته شده که تصاویر عزیزان شان و داستان های ستمگری هایی را که تجربه کرده‌اند در اختیار انجمن قرار دهند.

تصاویر در سایت فلکر

 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • اجمل.jpg
Send Image