فعالیت های انجمن در رابطه به قربانیان لیست 5000

سال گذشته در همین روز «لیست مرگ» حاوی نام ۵۰۰۰ قربانی نوکران روس انتشار یافت. با مشاهده این لست بار دیگر زخم های هموطنان دردمند ما تازه شده و آنان را در سوگ عزیزان از دست رفته شان نشاند. کشتار انسان های آزادیخواه این سرزمین توسط عمال روس تنها به این لیست خلاصه نمیشود. خون های ریخته شده در قیام ۲۴ حوت، قیام چنداول، قیام بالاحصار و سرکوب بیرحمانه خیزش های دیگر، بخشی از جنایات انجام یافته توسط این ماشین کشتار است.

امروز بیش از سه دهه از تیرباران شده این عزیزان می گذرد، اما تا کنون هیچ گام عملی در جهت محاکمه عاملان همچو فجایع برداشته نشده است. اگر جنایتکاران هزار بار هم دیگر را ببخشند و سند ننگین معافیت خود را در دست گیرند، اما خانواده‌های قربانیان، جز تحقق عدالت و دادخواهی برای خون فرزندان خود چیزی دیگری نمی خواهند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» باور دارد که بدون محاکمه جنایتکاران سه دهه، نمیتوان حرف از دموکراسی و عدالت زد. ما صمیمانه از تمام شخصیت های آزادیخواه و دموکرات، نهاد‌های ملی و بین المللی که متعهد به تحقق عدالت اند می طلبیم، تا در کنار ما صدای دادخواهی را بلند نمایند، تا باشد در آینده نه چندان دور شاهد تصفیه حساب با عاملان این همه جنایت باشیم.

 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • داکتران.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image