۲۰عقرب ۱۳۹۴: ده ها هزار تن با ریختن به جاده های کابل خواهان محاکمه عاملان قتل هفت هموطن ما شدند که در ۱۷ عقرب بدست آدمکشان داعشی سربریده شده بودند. تظاهر کنندگان با دادن شعارهای :«دولت بی‌کفایت، ننگت باد!»، «مرگ بر جنایتکاران!»، «مرگ بر وطنفروشان!»، «ما همه‌ هزاره ایم، ما همه تاجکیم، ما همه پشتونیم، ما همه ازبکیم!»، «مرگ بر طالبان ارگ‌نشین!»، «غنی و عبدالله،‌ استعفا، استعفا»، «محقق و دانش، ننگت باد!»، «داعش جنایت می‌کند، دولت حمایت می‌کند!»، «مرگ بر حکومت وحشت ملی!» خواهان به محاکمه کشاندن عاملان اصلی این جنایت شدند .

هنوز خون فرخنده در دریای کابل و در چند متری ارگ و قصر سپیدار بدست جاهلان قرن نخشیکده بود، تا هنوز عاملان سنگسار رخشانه به محاکمه کشانده نشده بودند که این بار داعشی های بربرصفت شکریه ، تبسم و پنج تن دیگر را سربریدند. در کشوری که ناقصین اصلی حقوق بشر برآن حکمرانی نمایند هرگز تعهدی مبنی بر به محاکمه کشاندن جنایتکاران و ناقصین حقوق بشر وجود ندارد و اگر چنین تعهدی وجود میداشت جنایتکاران چهارده ی اخیر بدون هیچ استثنایی باید به میز محاکمه کشانده میشدند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» یک بار دیگر تعهد نموده و به خون ناهید ها ، فرخنده ها ، صائمه ها ، رخشانه ها ، شکریه ها و صد ها انسان بیگناه دیگر سوگند یاد میکند که تا به محاکمه کشاندن عوامل این جنایت یک لحظه هم آرام ننشسته و صدای دادخواهی قربانیان چهارده ی اخیر را هرچه بلندتر و رساتر فریاد زند.

در ضمن «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» در حال جمع آوری اسناد جنایات چهار دهه ای اخیر بوده و از تمامی فامیل های قربانیان و سایر هموطنان تقاضا به عمل آورده تا با ارائه اسناد و فرستادن عکس های جگرگوشه های پرپر شده ی شان با ما همکاری نمایند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۱ عقرب ١۳٩۴ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)

 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image