سلام خدمت گردانندگان «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان»!

برادرم محمد بصیر فرزند محمد خان در سال 1341 در کابل دیده به جهان گشود. از لیسه حبیببه کابل در زمستان 1357 فارغ التحصیل شد و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور وارد پولیتخنیک کابل گردید.

چون پدرم مرد نظامی بود ما به هرات کوچ کردیم. بصیرخوردترین عضو فامیل ما بود. پسرآرام، کم حرف ولی بذله گو که با کلام خود محیط خانه را گرم نگه می داشت. او پسر با هوش، نرم طبیعت، مهربان و با مسولیت بود و سر و کاراش بعد از مکتب در گل و گلکاری داخل حویلی بود . چشم آرزوی همه به آینده درخشان او بود.

با این که وضعیت امنیتی در هرات خوب نبود ولی با زحمت زیاد بصیر از هرات به خاطر درس پوهنتون خود به کابل آمد، که اکنون همه فامیل همیشه آرزو می کنیم که ای کاش او به کابل نمی آمد.

در سوم سرطان 1358 روز قیام مردم چنداول کابل، او را در حالی که در عقب میز امتحان نشسته بود با سی دو شاگرد دیگر از صنف های مختلف همان فاکولته بیرون کشیدند و مزدوران خلقی و پرچمی و خاد این جمع را با خود بردند.

پس از گرفتاری او هر جا با ترس و لرز سر زدیم، به هر دری که رفتیم با خفت و تمسخر گفتند:

«چنین شخصی نزد ما نیست، به پاکستان فرار کرده، نزد اشرار رفته.»

چون از هرات آمده بودم می گفتند:

« معلوم است که خمینیست بوده دنبالش ایران بروید، و یا ماوییست است.»

یکی از آن ها که هم دروره برادر بزرگم بود نزد او رفتیم به اشک های خواهرم لبخند تمسخر آمیز زد و گفت:

«بروید از برادر تان که در غرب با CIA رفته کمک بگیرد و یا شاید برادر تان هم به امریکا فرار کرده باشد.»

ولی با گذشت 32 سال از مفقود شدن برادرم وبا نشر «لیست مرگ» که حاوی نام 5000 هموطن ما بود، نام برادرم محمد بصیر با شماره 2390 را بدست آوردیم که توسط باند خلقی و پرچمی مثل هزاران هموطن دیگر ما در پولیگون های پلچرخی زنده به گور شدند.

داستان زندگی اش آن قدر طولانی است که تا آخر زندگی ادامه خواهد داشت. روزی این قلب به خون نشسته خواهران آرام می گیرد که از خون فرید ها وهزاران انسان بی گناه و گمنام قبرهای دسته جمعی که در گوشه و کنارافغانستان وجود دارد، باز خواست صورت گیرد و عدالت پیاده شود.

در ماه سنبله سال ۱۳۹۴«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از هموطنان عدالت خواه ما منار یادبودی را در پولیگون پلچرخی کابل اعمار و یکجا با فامیل های قربانیان رو نمایی نمود.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۶ عقرب ١۳٩۵ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۶)

 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
Send Image