این شخص که در چوکات عکس اش قرار دارد . در سال 2001 مطابق 22 حوت 1380 خورشیدی در شهر کابل توسط افراد مزدور جهادی ابتدا یک شبانه روز در قید شان در حصه لب جر خیر خانه و بفردای آن در دهلیز خانه شان با کلاشنکوف در فرق این حاجی صاحب محمد آصف 65 ساله با ریش غلو فیر کردند و او را بعد توسط پسر ده ساله قاتل جهادی که( تبر چه )را بدستش دادند برادر بزرگ من را از بند بند استخوان با تبر جدا و در کنج حویلی شان مدت شش سال پنهانی گور کرده بودند من در همه جا به جستجوی برادرم بودم و پول تخمینی (ده هزار دالر)امریکایی را وعده داده بودم که هر کسی از زنده و مرده برادرم اطلاع بمن داد صاحب این مبلغ میگردد که بوعده خود نیز عمل کردم.

تا اینکه بعد از شش سال درک او را یافتم و با خانم قاتل از خارج تماس گرفتم و داخل منطقه پروان شدم قاتل را با کمک پولیس وزارت داخله و مردم پروان و اقارب ما گرفتار و به ارگانهای قضایی و سارنوالی تسلیم و مدت هفت سال را در زندان پلچرخی سپری نمودند

و اکنون با روی کار آمدن اشرف غنی رییس جمهور با پول و یا رشوه و یا سفارشات جهادی ها اندو قاتل از بند رها فعلآ در پروان و کابل زنده گی دارند

این بود شمه از کار و پیکار جهادی ها که به سن 65 سال برادرم هم رحمی نداشتند . حاجی محمد آصف نیز نواسه میر مسجدی خان غاذی میباشد .شما دوستان و مردم افغانستان قضاوت کنید .و در عقب این قاتل باند تبهکار بزرگ جهادی قرار داشت و ما آنها را شناسایی کردیم ولی دولت قانونی در کشور نبوده و باز خواست وجود ندارد تا این باند تبهکار را گرفتار و به چنگ قانون تسلیم نماییم . و هنوز هم این باند در کشور از بزرگترین قدرت بر خوردار هستند . توانمندی من به این باند نمی رسد .

قابل توجه مجاهدین )))) وقتیکه من در نگارشم جهادی ذکر میگردد مجاهدین که فرزندان دهقانان هستند نمی باشد زیرا مجاهدین در هر دوره تاریخ از خود مقاومت نشان دادند و بودند و هستند و در آینده هم میباشند این مجاهدین را از جهادی های تیکه داران اسلامی فرق نمایند . من به مجاهدین حقیقی احترام و میر مسجدی خان غاذی خود یک مجاهد حقیقی بود ))))دوستان تا میتوانید این پست را شیر کنید تا همه ملت بدانند .

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۱جدی ۱۳۹۵( ۱۰جنوری ۲۰۱۶)
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
Send Image