در سیزدهمین سالیاد قتل عام وحشیانه طالبان در یکاولنگ بامیان، به تاریخ ١٩ جدی ١٣٩٢ (٩ جنوری ٢٠١٤) «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همراه با خانواده های قربانیان محفل بزرگی را در یکاولنگ برگزار نمود. درین محفل که بیش از دوهزار تن شرکت نموده بودند، ویدا احمد رئیس انجمن سخنرانی نموده به بازماندگان قربانیان تعهد سپرد که تا کشانیدن عاملان یکچنین فجایع به محاکمه از تلاش و دادخواهی دست برنخواهد داشت.


 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 13.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
Send Image