"انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ همراه با تعدادی از بستگان شهدای قتل عام کرهاله کنر محفل یادبودی را دراسد آباد ولایت کنر برگزار نمود. به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۵۸ نوکران روس ۱۲۶۰ تن از مردم مظلوم کرهاله را قتل عام نموده در گور جمعی مدفون کردند.

 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • اجمل.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
Send Image