چهارده سال قبل از امروز به تاریخ 19 جدی 1379 در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان بیشتر از 300 نفر توسط طالبان بربرصفت به قتل رسیدند. بازماندگان شهدای یکاولنگ به تاریخ 19 جدی 1393 روز جمعه در مسجد امام صا‌دق محفلی جهت یادبود از شهدای معصوم یکاولنگ برگزار کردند که در آن حدود 2500 زن و مرد اشتراک نموده بود.
ویدا احمد رئیس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» نیز در این محفل اشتراک نموده به مردم یکاولنگ تسلیت گفت و خاطرنشان نمود که باید علیه عاملین این جنایت نابخشودنی و جنایت‌ کاران چهار دهه گذشته متحد شده و خواهان محاکمه آنان شویم.

 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image