۱۸ قوس ۱۳۹۵،کابل:محفل یادبود از قربانیان چهار دهه کشتار و جنایت در افغانستان! «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از خانواده های قربانیان،‌ محفل یادبود از قربانیان چهار دهه جنایت در افغانستان را در پولیگون های پلچرخی کابل به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر و هفته قربانیان ترتیب دادند. این برنامه در نزدیکی گورهای دسته جمعی کشتارگاهای پولیگون و در کنار بنای یادبود ۵۰۰۰ قربانی رژیم خلق و پرچم برگزار گردید.

سیما یکی از هواخواهان «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» شعری زیر نام «پولیگون» را به یاد هزاران شهید بی مزار در این برنامه دکلمه نمود.

«پولیگون»

این پولیگون قتلگاه دشمن است

خفته در خاکش هزاران گلبن است

آن وطندوست آن مبارز آن دلیر

میتپد قلبش درون این کویر.

آن که او سر خم نکرد بر اجنبی

سر به دارش برد مزدور قسی.

آن که از آزادگی میگفت سخن

تیر بارانش نمودند در قفس.

این پولیگون یادگار زخمهاست

یادگار رنجها و دردهاست

این پولیگون سمبول ایستادگیست

سمبول انسانیت آزادگیست.

قاتلان ای چوبدستان و غلام

می رسد آنرور روز انتقام

"روز بار آوردن این شوره زار"

«آ.پ»

دکلمه شعر در لینک زیر:


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۳ قوس ١۳٩۵ (‍۱۳ دسمبر ۲۰۱۶)

 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 13.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • قابله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
Send Image