کی میان ابرهای تیره پنهان می شود

آسمان ما که با خون شهیدان روشن است

چهرهٴ آرام، پُر از صفا و صمیمیت با صدای مهربان و پُر طنينش که با اطمينان هرگز از خاطرهٴ يارانش محو نخواهد شد.

انجینر نصیرالله عبیدی ولد حاجی اول شاه عبیدی به تاريخ ۱۴ سنبلهٴ ۱۳۲۵ خورشيدی مطابق ٦ سپتمبر ۱۹۴٦ عيسوی در شوربازار کابل چشم به جهان گشود. وی از زمان کودکی طفل با متانت و باجرأت بود، مکتب ابتدائی خود را در عاشقان و عارفان تکميل نموده و دورهٴ ثانوی خويش را به ليسهٴ عالی غازی به اتمام رسانيده و متعاقباً شامل فاکولتهٴ انجنيری پوهنتون کابل گرديد. وی نظر به لياقتی که داشت در سال 1345 بورس تحصيلی اخذ نموده و عازم اتحاد شوروی (مسکو) گرديد. بعد از هفت سال تحصيل در رشته برق حرارتی به درجهٴ ماستری فارغ و دوباره به وطن برگشت. بعد از گذشتاندن دورهٴ مکلفيت در وزارت معادن و صنایع تعیین بست شده و بعد از مدتی به حيث مدير عمومی برق حرارتی در فابریکه کود و برق مزار مقرر گردید.

انجنير نصيرالله عبيدی حدود يک سال قبل از کودتای ننگین هفت ثور از فابریکه کود وبرق مزار به کابل تبديل شده و در دفتر مقاولات و ماشینری وزارت معادن و صنایع ایفای وظیفه می نمود. علت تبديلی وی پرخاش متداوم او با مشاورین روسی علیه حق تلفی افغان های فابریکه مذکور بود.

داود خان رئيس جمهور افغانستان هيئت سه نفری را به رهبری انجنير نصيرالله عبيدی برای تفتيش عمل کرد های روس ها درفابریکه کود و برق به مزار شريف فرستاد. روس های که به صفت انجنیر ایفای وظیفه می نمودند و از امتیازات یک انجنیر برخوردار بودند اکثریت شان فقط شغال میخانیک داشتند. این هیئت بعد از برگشت از مزار به کابل گزارش را تهیه نموده و به دولت پیشکش نمودند. در گزارش چنین تذکر رفته بود. که به تعداد صدها کارگر روسی را که با فاميل های شان آمده بودند و خون ملت ما را می مکيدند اضافه بست پیشنهاد شدند و فقط در حدود صد تن کارگر و انجنیر آنان برای آموزش کارگران افغان نگه داشته می شدند.

ولی این کار جامعه عمل نپوشید. افغانستان که تازه گام های را در جهت پیشرفت کشور می گذاشت، با روی کار آمدن باند خلق و پرچم اين مزدوران و پابوسان روسها و متعاقباً تجاوز روسها به افغانستان، شیرازه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از هم پاشيدند و هزاران افغان وطن دوست و تحصيل کرده را به خاک و خون کشیدند که يکی از آن مبارزین ملی و وطن دوست انجنير نصيرالله عبيدی بود که مخالف سرسخت بردگی و استعمار بیگانه بود. چند روز قبل از گرفتاری انجنير نصيرالله عبيدی ، شهید محمد امين ابوی را که در دفتر مقاولات و ماشینری وزارت معادن و صنایع همکار وی بوده به دستور اسدالله سروری رئيس اگسا از خانه اش گرفتار و به شهادت رسانیدند. ( در موسیقی شاگرد استاد شهید نینواز بود). بعداً انجنير نصيرالله عبيدی را به تاريخ ۲۸ ثور ۱۳۵۸ به سن ٣٣ سالگی که هنوز ازدواج نه کرده بود از اطاقش در جادهٴ ميوند کابل به جرم وطن پرستی گرفتار نموده به صدارت برده و به جای نامعلومی انتقال دادند و بالاخره به تاريخ ۲۴ عقرب ۱۳۵۸ اسم اش در میان لیست شهدایی که توسط دولت پوشالی وقت به قتل رسیده، در وزارت داخله نصب گردیده موجود بود و همچنان نام وی در لیست مرگ به شمارهٴ ١٠٤٥ به جرم اخوانی درج شده است. من به مثابه یکی از نزدیکترین فرد به برادرم تاکید می نمایم: " برادرم انجنير نصيرالله عبيدی و همفکرانش هرگز و هیچ زمانی با اخوانی ها رابطهء نداشته، بلکه ضد بنیادگرایان و اخوانی ها بوده یک فرد روشنفکر، ملی، مردم دوست و وطن پرست بود در پهلوی هزاران گفتار دروغین باندها جنایتکار خلق و پرچم این هم یکی از دروغ شاخدار آنان است تا افراد روشنفکر، مردمی و وطن پرست را بدنام نمایند.

در اخیر باید خاطر نشان ساخت که انجنير نصيرالله عبيدی در تمام دوران خدمت اش به مثابه یک انجنير با مهارت و صداقت به مردم ایفای وظیفه نموده که بعد از شهادتش به جز از اسناد تحصیلی، چند جلد کتاب و خاطراتش چیزی از خود به جا نگذاشته است.

روانش شاد و یادش گرامی باد

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
18 ثور 1396 – 9 می 2017
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 7.jpg
Send Image