سال هاست که انفجار و انتحار از مردم بی گناه ما در گوشه و کنار افغانستان قربانی گرفته و خانواده های بیشمار را داغدار می سازد. اما این روز ها کابل بیشتر از گذشته چهره خونین دارد، با آمدن گلبدین در کنار مستولی شدن فضای رعب و وحشت؛ حملات انفجاری و انتحاری نیز زیاد گردیده است. مانند همیشه قربانیان این حوادث نه زرهپوش های خارجی، بلکه مردم عادی و غیر نظامی بوده اند. چنانچه به تاریخ ۱۳ ثور ۱۳۹۶، حمله انتحاری که در کنار سرک مطبعه واقع مکروریان سوم صورت گرفت، ۸ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگری زخمی شدند.

حسب معمول، یکی از باندهای جنایتکار (طالبی یا داعشی) مسوولیت این حمله را بدوش گرفته و حکومت فاسد و مافیایی نیز با ابراز تاسف از کنار خون هموطنان ما بی تفاوت می گذرد و در مقابل قصابان مردم ما را مورد ستایش و تقدیر قرار میدهد.

انجنیر اجمل استانکزی، نصرالله نیازی و شهباز خان حسین خیل از جمله قربانیان این حادثه دردناک اند که تصاویر شان را دوستان و بستگان شان به انجمن فرستاده اند.انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
26 ثور 1396 – 16 می 2017
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image