محفل یادبود انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ

‍می خواهیم یاد و خاطره شهدای ۱۹ جدی را گرامی داشته و بار دیگر خواست محاکمه عاملان این فاجعه را مطرح سازیم. پس از گذشت ۱۸ سال از رویداد خونین کشتار یکاولنگی ها بوسیله طالبان وحشی هنوز ماتم از دست داد این عزیزان تازه بوده و گلیم غم از خانه های ما برچیده نشده است. مادر یکاولنگی تا حال اشک از دست دادن فرزند خود را می ریزد، اما تا حال کسی به دادش نرسیده است.

‍خانواده های قربانیان و مردم یکاولنگ یگانه خواست شان، محاکمه عاملان این قساوت و کشتار و همدستان محلی شان است. اما طی این دو دهه کوچکترین قدمی برای محاکمه آن جنایتکاران برداشته نشده است. پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، شعار پیگرد ناقضان حقوق بشر و تامین عدالت در گوشه و کنار کشور جار زده می شد، اما عملا دیدیم که ناقضان حقوق بشر و دشمنان عدالت در بلند ترین پست های حکومتی جابجا شده زیر سایه خارجی ها دسته های جنایتکار خود را تجهیز نموده، به ظلم و تعدی شان ادامه دادند. در کنار این؛ عده ای نیز با راه اندازی نهاد های فندگیر، عدالت را به یک تجارت پر سود تبدیل نموده و از خون قربانیان برای خود و اطرافیان شان ثروت اندوختند. در حقیقت این افراد و گروهک ها، با چنین عملکرد شان در صف جنایتکاران جنگی و عاملان همچو فجایع قرار می گیرند.

 محفل یادبود انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ

‍درین اواخر، امریکا، روسیه و تعدادی از کشور های منطقه متعفن ترین افراد را از سوراخ های شان بیرون کشیده و در نقاط مختلف جهان با راه اندازی نشست های به اصطلاح مرتبط به صلح افغانستان، افکار مردم ما را مغشوش می سازند. این بر همگان واضح و آشکار است که قدرت های خارجی هرگز در پی تامین صلح و ثبات در کشور نبوده و آنان بیشترین بهره را از موجودیت نا امنی، فقر و بی ثباتی برده و به آسانی قادر به عملی ساختن برنامه های خود می باشند. افزون بر آن مردم ما میدانند که طالبان و باند های مشابه آن خود مولود خارجی ها بوده و برنامه جز تامین خواست اربابان شان را ندارند؛ درین میان یگانه دشمنی آنان رفاه و آسایش مردم افغانستان است.

‍مردم ما بخوبی میدانند که صلح هرگز با قربانی کردن عدالت تامین شدنی نیست. جانیان طالبی که تا دیروز از شمالی، تا بامیان و مزار و ده ها نقطه دیگر کشور حمام خون راه انداختند و امروز نیز با انفجار و انتحار از ما قربانی می گیرند، هیچگاه به فرشته های صلح مبدل نشده و چنگیز وار به توحش خود ادامه میدهند. خلیلزاد، غنی و عبدالله چیزی برای از دست دادن درین وطن ندارد، اما یکاولنگ پس از هژده سال، سنگ و چوب اش بوی خون داده و هست و بودش را این جانیان از او ربوده اند. مادر، پدر، خواهر و برادر یکاولنگی تا اخرین رمق حیات، با صدای رسا فریاد عدالت خواهی خود را بلند نگهداشته و همه هموطنان را برای همنوایی با آن فرا میخواند!

 محفل یادبود انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 محفل یادبود انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 محفل یادبودانجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 محفل یادبودانجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 محفل یادبودانجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 • داوود سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image