«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • داکتران.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
Send Image