«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • یمین.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image