«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی

‍صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ،ابلهی است

‍روزگار مرگ انسانیت است

‍صحبت از پژمردن یک برگ نیست

‍وای جنگل را بیابان میکنند

‍دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

‍هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

‍آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند

«قسمت از شعر فریدون مشیری «شاعر ایرانی
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image