به تاریخ ١١ دسامبر ٢٠١٣، «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با صدها تن از قربانیان سه دهه جنگ و جنایت در افغانستان، تظاهراتی را در شهر کابل به راه انداخت. درین تظاهرات که از چهارراهی شیرپور الی چهارراهی حاجی یعقوب شهرنو راه افتیده بود، اشتراک کنندگان با بلند کردن تصاویر قربانیان جنگ و شعارهایی علیه عوامل این فجایع خواهان محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی شده، ادامه معافیت جلادان را باعث بدبختی های بیشتر خواندند.

تصاویر بیشتر در سایت فلکر

 • اجمل.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
Send Image