ویدا احمد رئیس «انجمن اجتماعی دادخواهان اففان» به تاریخ ۲۱ ثور ۱۳۹۵در برنامه «جهان نو» تلویزیون جهان گفت:

کودتاچیان هفت ثور به مجرد رسیدن به قدرت هزاران هموطن مظلوم ما را زنده به گور نمودند، بعد از آن در سال ۱۳۷۱ تنظیم هشت ثور به قدرت رسیده و اینها جنایات بیشماری را مرتکب شدند و کابل را به ویرانه مبدل ساختند. با آمدن طالبان، آنها هم به نوبه خود جنایت کردند. با روی کار آمدن حکومت به اصطلاح دمکراتیک به همکاری امریکا در چهار ده سال گذشته هنوز هم جنایت به حق مردم افغانستان روا داشته میشود.

گزارش مکمل مصاحبه را در این جا تماشا کنید:


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۲ ثور ١۳٩۵ (۱۱ می۲۰۱۶)

 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • قابله.jpg
Send Image